Közérdekű Információk

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül, vagy attól eltérően került megépítésre fennmaradási engedélyt kell kérni.

Amennyiben engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kúttal rendelkezik, úgy annak a fennmaradási/üzemeltetési engedélyét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint utólagosan, vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül, 2023. december 31-ig kérelmezheti.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érinthet rétegvizet, vízbázist, távlati vízbázist, illetve ezek belső- vagy külső védőidomát, védőterületét.
 • A kút csak talajvízkészlet és/vagy parti szűrésű vízkészlet használhat fel.
 • A kútból maximálisan évi 500 m3 mennyiséget lehet kitermelni.
 • A vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
 • A kútra magánszemély kér engedélyt.
 • A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.
 • A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Ha a talajvizet ivóvízcélra kívánják felhasználni, akkor fokozott biztonsággal kell eljárni, és a használatbavételhez ivóvízminőség vizsgálatot kell végeztetni.

 

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával gazdasági haszonra tesz szert.

 

Ha bármelyik feltétel nem teljesül, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút engedélyezési eljárása.

A Zalavíz Zrt. 38.810.- Ft + ÁFA, azaz 49.289.- Ft áron vállalja a jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt és ásott kutak esetén a fennmaradási engedély kérelemhez szükséges dokumentáció összeállítását, helyszíni felmérést.

Amennyiben Ön a Zalavíz Zrt.vel szeretné elkészíttetni a kérelem-dokumentációt, az alábbiakat kell tennie:

 • Kérjük, juttassa el a kérelemhez szükséges adatokat (Felhatalmazás adatok átadására- KÚT engedélyezésével kapcsolatos kérelem-dokumentáció elkészítéséhez) a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalba
 • Zalavíz Zrt. munkatársai felkeresik Önt a szükséges műszaki adatok felmérése céljából és átadásra kerül a dokumentáció összeállításáért fizetendő díj számlája
 • A Zalavíz ZRt. ellenőrzi a műszaki adatokat, összeállításra kerül a kérelem, majd a Zalavíz ZRt. hidrogeológus szakembere aláírja a dokumentációt
 • Amennyiben a számla kiegyenlítésre kerül, a Zalavíz ZRt. eljuttatja Önnek a kész dokumentációt
 • Aláírás után Ön benyújtja a kérelmet a jegyző részére

 

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak iránti engedélyezési eljárásról

 1. Vízjogi létesítési engedélyezés:

A kérelem tartalmi követelményei:

- A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet I. pontja szerint összeállított dokumentáció (Fúrt kút esetén a kútfúró 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdése szerinti szakmai végzettségét igazolása)

- Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a kút létesítésével érintett ingatlan nem az építtető tulajdonában van (72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bek.)

 1. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezés:

A kérelem tartalmi követelményei:

- A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (Vízjogi létesítési engedély alapján létesített fúrt kút esetén a kútfúró 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása)

- Az üzemeltető (engedélyes) és az ingatlan tulajdonos személyének eltérése esetén az üzemeltetés jogcímének igazolása (72/1996.(V.22.) Korm.r. 5.§ (2) bek.)

 1. Vízjogi megszüntetési engedélyezése:

A kérelem tartalmi követelményei:

- A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet III. pontja szerint összeállított tervdokumentáció (fúrt kút esetén a kútfúró 101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása)

- Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a megszüntetendő kút által érintett ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van

Az engedélyezési eljárások ügyintézési ideje: a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap. Az Eljárás illetékmentes: (1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdés b) pont)

Nyomtatványok

 1. Kút létesítése iránti KÉRELEM
 2. Kút üzemeltetése/fennmaradása iránti KÉRELEM
 3. Kút megszűntetése iránti KÉRELEM

 

File letöltése .pdf formátumban (amennyiben nem jelenik meg)

Loading...

Határozat ZA_KTO_02045-32_2022__Aláírt

LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS!

 

A Kormány - annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló információk alapján valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé - lehetőséget biztosít, hogy a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság a 2022/2023. évi fűzési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentse az önkormányzaton keresztül.

 

Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét szeptember 29-ig jelezze hivatalunk felé.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Igényét az Lakossági barnakőszén felmérés - 2022” nyomtatvány Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségeire (postai úton: a 8991 Teskánd, Rákóczi u. 3. címre, vagy elektronikus úton, hivatali kapun keresztül: Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal, TESKKORJ, KRID: 609045973, vagy személyesen, a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadására behozni) történő visszaküldésével jelezheti. Tekintettel a határidő rövidségére kérem, a személyes módot részesítsék előnyben.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Teskánd, 2022. szeptember 21.

 

Teskándi Közös Önkormányzati Hivatal