Hottó  Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése alapján:

„A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfeleli, az állam az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátás szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése."

A fenti jogszabályok előírásainak eleget téve vagyongazdálkodási terv tartalmazza:

- a hasznosítás formáit,

- a vagyon értékesítését,

- bérlet útján történi hasznosítását,

- a vállalkozás folytatásával történi vagyonhasznosítást.

 

I. Középtávú (5 éves) vagyongazdálkodási terv:

A. Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelezi és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

B. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen

a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

C.Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

D.Az önkormányzat vagyon hasznosításának alternatívái:

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái:

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése

A rendelkezésre álló vagyon értékesítésénél az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 12/2012. (VII.25.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történi gazdálkodására.

2. Bérbeadás útján történi hasznosítás

A telkek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretei között valósítható. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen hasznosítás nélküli állapotban.

 

 

 

3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

E. Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytathatja.

F. Az önkormányzat a vagyonát feladatainak megvalósítására használja.

G.Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja.

H.Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartása előreláthatóan gazdaságtalan lenne, úgy a vagyontárgy elidegenítheti. Az elidegenítés során a piacon elérhető legmagasabb árra vagy az összességében az önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni.

  1.  

II. Hosszú távú (10 éves) vagyongazdálkodási terv:

A.Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.

B.Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.

C.A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.

D.Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében - elsősorban pályázati források igénybevételével - korszerűsíteni kell.

E.Az önkormányzat szempontjából kedvezi pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni.

F. Minden önkormányzati intézmény, illetve a települési közvilágítás energiahatékonyságának növelése.

 

 

Záradék:

 

Hottó Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyta a …./2013. (…...) önkormányzati határozatával.

 

Hottó, 2013. ………………...

 

 

Takács Árpádné

jegyző