Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat

 

Hottó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica „A” típusúFelsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, amely összeg 2014. évben 57.000.-Ft.

 

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) a pályázói regisztrációt, továbbá a személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségén (8916 Babosdöbréte, Kossuth Lajos u. 6.) kell benyújtaniuk a pályázóknak.

 

A pályázat kötelező mellékletei: 

Mindkét típusú pályázat benyújtásához:

- igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről;

 „A” típusú pályázat benyújtásához még csatolni kell:

- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.

 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7.

 

Az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

 

A pályázati kiírás teljes szövege a község hirdetőtábláján, a falugondnoknál, valamint a www.hotto.hu weboldalon is megtekinthető.

 

Hottó, 2014. október 1.

                                                                       

Vincze Ferenc s.k.

polgármester